6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Kapsamında Aydınlatma Metni ve Gizlilik Politikası

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) uyarınca, İTO’da Değişim Zamanı tarafından, Veri Sorumlusu sıfatıyla, kişisel verileriniz, aşağıda açıklandığı çerçevede kullanılmak, kaydedilmek, saklanmak, güncellenmek, aktarılmak ve/veya sınıflandırılmak suretiyle işlenecektir. Bu kapsamda İTO’da Değişim Zamanı tarafından başta özel hayatın gizliliği olmak üzere, kişilerin temel hak ve özgürlüklerini korumak ve kişisel verilerin korunması amacıyla düzenlenen Kanun ve Yönetmelikler gereğince İTO’da Değişim Zamanı, kişisel verilerinizin hukuka aykırı olarak işlenmesini önleme, hukuka aykırı olarak erişilmesini önleme ve muhafazasını sağlama amacıyla, uygun güvenlik düzeyini temin etmeye yönelik tüm teknik ve idari tedbirleri almaktadır. Bu metnin hedef kitlesi, İTO’da Değişim Zamanı tarafından kişisel verileri işlenen tüm gerçek ve tüzel kişilerdir.

İTO’da Değişim Zamanı, yürütmekte olduğu faaliyetler nedeniyle kişisel verilerinizin işlenmesinde 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na (“KVKK”) uygun olarak her türlü teknik ve hukuki tedbiri almaktadır. İlgili kişiler, kişisel verilerinin işlenmesi, üçüncü kişilere aktarılması, kişisel veri toplamanın hukuki sebepleri ile KVKK’da yer alan hakları konularında detaylı bilgiye aşağıdaki aydınlatma metninden ulaşabilirler.

A. İşlenen Kişisel Veriler, Veri İşleme Amacı, Toplama Yöntemi ve İşlemenin Hukuki Sebebi Platformumuzun veri işleme esnasında dayandığı hukuki sebepler şunlardır:

 • 1- Açık rızanın varlığı (“m.5/1, m.6/2”).

 • 2- Kanunlarda açıkça öngörülmesi (“m.5/2-a”).

 • 3- Fiili imkânsızlık nedeniyle rızasını açıklayamayacak durumda bulunan veya rızasına hukuki geçerlilik tanınmayan kişinin kendisinin ya da bir başkasının hayatı veya beden bütünlüğünün korunması için zorunlu olması (“m.5/2-b”).

 • 4- Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması (“m.5/2- ç”).

 • 5- İlgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş olması (“m.5/2-d”).

 • 6- Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması (“m.5/2-e”).

 • 7- İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması (“m.5/2-f”).

B. Kişisel Verilerin Aktarılması

İşlenen kişisel verileriniz yukarıdaki amaçlarla ve KVKK’nın belirlediği koşullar çerçevesinde aktarılabilmektedir:

 • 1- Yetkili ve ilgili kamu kurum ve kuruluşlarının talepleri doğrultusunda ve yasal düzenlemeler çerçevesinde talepleriyle bağlantılı ve sınırlı olmak üzere hukuken yetkili ve ilgili kamu kurum ve kuruluşlarına,

 • 2- Hukuki yükümlülüklerimizin yerine getirilmesi amacıyla bağımsız denetim şirketlerine, alanında uzman danışmanlara, denetleyici ve düzenleyici makamlara, yetkili kurum ve kuruluşlara, yurt içi veya yurt dışında bulunan iş ortaklarımıza,

 • 3- Gerekli kalite, gizlilik ve standartların oluşturulması amacıyla denetim firmalarına, bilgi güvenliği firmalarına,

 • 4- Platformuzun iş birliği içinde olduğu gerçek ve tüzel kişiler ile kamu kurum ve kuruluşlarına,

 • 5- Platformun güvenliğini sağlamak ve yasal süreçlerin başlatılmasını sağlamak amacıyla emniyet, mahkemeler ve yetkili kurum ve kuruluşlara, yetkili danışmanlarımıza,

 • 6- Platformun reklam ve tanımını gerçekleştirmek amacıyla herkese açık bir şekilde internet sitesi, sosyal medya hesapları, yazılı ve basılı olarak paylaşım ve bu kapsamda yetkili gerçek ve tüzel kişiler ile,

 • 7- Tamir, bakım, onarım ve servis hizmetleri yürüten çözüm ortağı şirketlere, bu alanda faaliyet gösteren firmalara,

 • 8- Platform bünyesinde kullandığımız işletim sistemleri, bilgisayar programları, yazılımlar, bulut hizmeti ve bunların bakım ve onarımının yapılması amacıyla yurt içi ve yurt dışında kurulu yazılım firmalarına, bu alanda faaliyet gösteren işbirlikçilerimize,

 • 9- Platformun bilinirliğini artırmak, internet altyapısını geliştirmek ve güncelliği korumak amacıyla yurt içi ve/veya yurt dışında yer alan iş ortaklarımıza,

 • 10- Güvenlik, teknoloji ve bulut hizmetleri kapsamında dijital verilerin yurt içi ve yurt dışında kurulu ve bu alanda hizmetleri veren gerçek ve tüzel kişiler ile kamu kurum ve kuruluşlarına aktarılabilecektir.

C. İlgili Kişinin Hakları

 • 1- Herkes, KVKK’nın 11. maddesi uyarınca aşağıdaki haklara sahiptir;

 • 2- Kişisel verisinin işlenip işlenmediğini öğrenme,

 • 3- Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

 • 4- Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

 • 5- Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

 • 6- Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

 • 7- KVKK ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

 • 8- İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

 • 9- Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme.

Kişisel verilerin toplanma ve saklanma yöntemi; Paylaştığınız kişisel verileriniz, otomatik ya da otomatik olmayan yöntemlerle, seçim ofisi çalışmaları, internet sitesi, sosyal medya mecraları, mobil uygulamalar ve benzeri vasıtalarla sözlü, yazılı ya da elektronik olarak toplanabilir. Kişisel verileriniz elektronik ve/veya fiziksel ortamlarda saklanacaktır. İTO’da Değişim Zamanı tarafından temin edilen ve saklanan kişisel verilerinizin saklandıkları ortamlarda yetkisiz erişime maruz kalmamaları, manipülasyona uğramamaları, kaybolmamaları ve zarar görmemeleri amacıyla gereken iş süreçlerinin tasarımı ile teknik güvenlik altyapı geliştirmeleri uygulanmaktadır.

Kişisel verileriniz, size bildirilen amaçlar ve kapsam dışında kullanılmamak kaydı ile gerekli tüm bilgi güvenliği tedbirleri de alınarak işlenecek ve yasal saklama süresince veya böyle bir süre öngörülmemişse işleme amacının gerekli kıldığı süre boyunca saklanacak ve işlenecektir. Bu süre sona erdiğinde, kişisel verileriniz silinme, yok edilme ya da anonimleştirme yöntemleri ile İTO’da Değişim Zamanı’ ın veri akışlarından çıkarılacaktır.

Herkes bu haklarına ilişkin taleplerini Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ’e uygun bir şekilde platformumuza iletebilir. Talepler en kısa sürede ve nihayetinde en geç otuz (30) gün içerisinde ücretsiz olarak değerlendirilip karara bağlanacaktır. Değerlendirme ve karar verme işleminin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi durumunda Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenen tarifedeki ücret esas alınacaktır.

Başvuru Formu
Yükleniyor...